Головна » Статті » Видавничі новинки » Видавничі новинки

Новинка березня 2016: «Німці в історії Волині. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції»

Михайло Костюк (наук. ред.)

Німці в історії Волині. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

 

Німці в історії Волині. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 1–2 жовтня 2015 р. / за наук. ред. М. П. Костюка. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2016. – 512 с. + іл.
 
Deutsche in der Geschichte Wolhyniens. Materialien der Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Luzk 1.–2. Oktober 2015. Red.: M. P. Kostjuk. Luzk: Druck- und Verlagshaus «Tverdynja». 2016. 512 S.+ Illustrationen.
 

Видання здійснено з ініціативи

Луцького національного технічного університету,

Ради німців України,

Міжнародної громадської організації

«Товариство німців України – Відергебурт»

за фінансової підтримки

Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини

через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку»

 

Herausgegeben auf Initiative

der Nationalen Technischen Universität Luzk,

des Rates der Deutschen der Ukraine und

der Internationalen gesellschaftlichen Organisation

«Gesellschaft der Deutschen der Ukraine – Wiedergeburt».

Finanziell wurde das Projekt unterstützt

vom Bundesministerium des Innern (BMI)

durch den Wohltätigkeitsfonds «Gesellschaft für Entwicklung».

У книзі опубліковано матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Німці в історії Волині», яка відбулася 1–2 жовтня 2015 р. у м. Луцьку. До збірника включено доповіді учасників конференції, а також статті, надіслані на адресу її оргкомітету.

Для істориків, етнологів, соціологів, політологів, викладачів, аспірантів та студентів, краєзнавців, модераторів з історії та етнології німецьких громадських організацій, а також для всіх, хто цікавиться історі­єю німецької національної меншини в Україні.

 

In dem vorliegenden Buch sind die Materialien der Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Deutsche in der Geschichte Wolhyniens» veröffentlicht, die vom 1. bis 2. Oktober 2015 in Luzk stattfand.

Der Sammelband enthält Vorträge der Konferenzteilnehmer, sowie Beiträge, die dem Organisationskomitee zugeschickt wurden. Der Sammelband richtet sich an Historiker, Ethnologen, Soziologen, Politologen, Lehrkräfte, Doktoranden und Studenten, Heimatforscher, Moderatorinnen und Moderatoren mit Kompetenzen in den Bereichen  Geschichte und Ethnologie in den deutschen gesellschaftlichen Organisationen, sowie an alle, die sich für die Geschichte der deutschen Minderheit in der Ukraine interessieren.

 

Зміст

ПЕРЕДМОВА..........................................................................................14

 

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вітання ректора Луцького національного технічного університету

Петра Савчука (Луцьк, Україна)............................................................17

Вітання голови Ради німців України Володимира Лейсле

(Київ, Україна)............................................................................................18

Вітання голови Міжнародної громадської організації

«Товариство німців України – Відергебурт» Володимира

Піньковського (Київ, Україна).................................................................19

Вітання директора Благодійного Фонду «Товариство Розвитку»

Юрія Рябоконя (Одеса, Україна).............................................................20

Вітання виконавчого директора Ґеттінґенського науково-дослідного

центру доктора Альфреда Айсфельда (Ґеттінґен, Німеччина)............21

Вітання єпископа Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви

в Україні Сергія Машевського (Одеса, Україна)...................................22

 

РОЗДІЛ І

НІМЦІ НА ВОЛИНІ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ

ДО ПОЧАТКУ ХХ ст.

Надольська В. В. (Луцьк, Україна) Волинь як поліетнічний

регіон..........................................................................................................24

Кучинко М. М. (Луцьк, Україна) Германські старожитності на

Волині (ІІ–V ст. н.е.)...................................................................................33

Шульга С. А. (Луцьк, Україна) Порівняльна характеристика

німецької та чеської колонізації на Волині

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)...................................................41

Чернова-Дёке Т. Н. (Берлин, Германия) Волынские немцы:

особенности немецкой помещичьей колонизации

(историко-правовой аспект)......................................................................51

Венгер Н. В. (Днепропетровск, Украина) Особенности

восприятия волынских немцев в системе

«немецкого вопроса» в  Российской империи........................................59

Берзиня И. И. (Рига, Латвия) Миграция немецких колонистов

из Волыни на территорию Латвии после революции 1905 года...........71

Ходченко Е. Е. (Днепропетровск, Украина) Поселения

волынских немцев в Канаде.....................................................................83

Іваненко О. А. (Київ, Україна) Освітня діяльність німецьких

колоністів на Волині у другій половині ХІХ ст. ...................................102

Пичуков В. П. (Гомель, Беларусь) Волынь в судьбе немецкой

общины белорусского Восточного Полесья.........................................110

Мєшков Д. Ю. (Фрайбург, Німеччина) Між мирним співіснуванням

та самосудом: конокради у мультиетнічних спільнотах

південно-західних та південних окраїнах імперії

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)................................................119

Студінський В. А. (Київ, Україна) Німецькі колоністи

на Малинщині в другій половині ХІХ століття:

постановка наукової проблеми...............................................................129

Козярчук Л. Л. (Дубище, Україна) Німецька община в Рожищі

у ХІХ – першій половині ХХ ст. ............................................................132

Пясецький В. Е. (Луцьк, Україна). Окрушини з історії німецького

хутора Бівуаки..........................................................................................142

 

Розділ ІІ

Волинські німці в роки Першої світової війни

Айсфельд Альфред (Гёттинген, Германия) Волынские немцы

в политике Германского рейха в 1914–1918 гг. ....................................148

Малиновский Л. В. (Барнаул, Россия) Кампания против

волынских немцев до и во время Первой мировой войны..................156

Нелипович С. Г. (Балашиха, Россия) Антинемецкая  пропаганда

в России в первые месяцы Первой мировой войны 19141918 гг. ....160

Агасиев И. К. (Баку, Азербайджан) Депортация немецкого

населения Волыни в годы  Первой мировой войны:

причины и следствия...............................................................................170

Айсфельд О. В. (Гёттинген, Германия) Принудительный путь

на восток немцев Волыни (1915–1916 гг.).............................................180

Костюк М. П. (Луцьк, Україна) Трагічна сторінка історії

волинських німців: депортація 1915–1916 рр. .....................................190

Плеве И. Р. (Саратов, Россия) Социальное и экономическое

положение немцев, депортированных в Нижнее Поволжье

в 1915–1916 гг. .........................................................................................200

 

Розділ ІII

Німці Волині у міжвоєнний період

та роки Другої світової війни

Качараба С. П. (Львів, Україна) Німецька еміграція

із Західної України у міжвоєнний період (1919–1939 рр.)..................212

Крамар Ю. В. (Луцьк, Україна) Німецькомовне шкільництво

у Західній Волині міжвоєнної доби........................................................219

Кретинин С. В. (Воронеж, Россия) Полонизация

и разнемечивание волынских немцев в 1920-е гг.:

социально-экономический аспект...........................................................228

Суліменко О. Г. (Житомир, Україна) Репресії проти німців

Житомирщини на початку 30-х років ХХ ст. ......................................237

Benert Richard (Bozeman, Montana, USA) Samuel Nickel:

A Marxist View of Volhynian German History /

Бенерт Річард (Боземан, Монтана, США) Самуель Нікель:

марксистський погляд на історію волинських німців...........................240

Дик Йоханнес (Биллефельд, ФРГ) Большинство в роли

меньшинства: немецкие баптисты Волыни в контексте

российского и советского немецкого баптистского движения............259

Miller Donald N. (Hillsboro, Oregon, USA) The German Baptist

movement in Volynia /

Міллер Дональд (Хілсборо, Орегон, США) Німецький

баптистський рух на Волині...................................................................266

Зек Б. М. (Луцьк, Україна) Церковне життя Луцька у період

німецької окупації (1941–1944 рр.)........................................................282

Кондратюк Г. М. (Сімферополь, Україна) Німці Кримської АРСР

в умовах більшовицьких політичних та соціально-економічних

перетворень (20–30-ті роки ХХ століття).............................................296

 

Розділ IV

Волинські німці

у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Бобылёва С. И. (Днепропетровск, Украина) Изучение

истории волынских немцев за годы независимости Украины............314

Кириллов В. М., Разинков С. Л. (Нижний Тагил, Россия)

Волынские немцы в лагерях Урала (по материалам электронного

банка данных)..........................................................................................328

Жук О. М. (Луцьк, Україна) Громадська організація

«Мости в Україну» (Німеччина) і Волинь: історія співпраці..............333

Корнейко Т. О., Жук О. М. (Луцьк, Україна) Досвід

міжнародної співпраці Луцького національного технічного

університету з навчальними закладами та установами

Німеччини................................................................................................337

Geschelina T. B. (Luzk, Ukraine) Die Brücken der Freundschaft /

Гешеліна Т. Б. (Луцьк, Україна) Мости дружби..................................340

König Gerhard (Eisenach, Deutschland) 40 Jahre Historischer

Verein Wolhynien /

Кьоніг Герхард (Айзенах, Німеччина) 40 років Історичному

товариству «Волинь»...............................................................................343

Manz Walter (Gernrode, Deutschland) Freudenkreis Moczulki /

Манц Вальтер (Гернроде, Німеччина) Cпілка друзів «Мочулки»........363

Klatt Manfred (Gifhorn, Deutschland) Ein neues Projekt

des Historischen Vereins Wolhynien e. V.: Analyse des

«Fragebogens zur sippenkundlichen Erfassung des Russlanddeutschtums» /

Клатт Манфред (Гіфхорн, Німеччина) Новий проект історичного

товариства «Волинь»: аналіз анкети з генеалогічної реєстрації

«російськонімецькості» російських німців...........................................366

Beutow Eduard (Schwerin, Deutschland) Bugholendry:

Geschichte und Identität /

Бютов Едуард (Шверін, Німеччина) Бузькі голендри:

історія та ідентичність ...........................................................................369

Коршунова Л. И. (Иркутск, Россия) Бужские голендры

в Восточной Сибири...............................................................................379

Кузнєцов В. М. (Луцьк, Україна) Олександрівські голендри:

хто вони і чи залишиться пам’ять про них?..........................................384

 

Розділ V

Духовна і матеріальна культура

волинських німців

Вітренко В. В. (Новоград-Волинський, Україна) Поезії німецьких

поетів Волині – крок до розуміння загального образу і

характеру німця-волиняка......................................................................396

Грибок О. М. (Луцьк, Україна) Особливості усної народної

творчості волинських німців..................................................................408

Цісар А. М. (Луцьк, Україна) Специфіка збереження рідної мови

у середовищі волинських німців............................................................411

Шкляєва Н. В. (Луцьк, Україна) Німецькі та голландські мотиви

в топонімічній прозі Західного Полісся..................................................414

Яцунова Н. А. (Рівне, Україна) Сакральна архітектура

німецьких колоністів на Волині у другій половині

ХІХ ст. – 1914 р. .......................................................................................417

 

Розділ VI

Сімейні історії. Спогади

Вольф Вальдемар (Берлин, Германия) Фрагменты семейной

истории.....................................................................................................432

Нойман Рональд (Фройденберг-Бохсталь, Германия)

Мои скромные воспоминания короткими словами о нашем

родном доме на Волыни – в Украине....................................................440

Положевец Г. В. (Бердичев, Украина) Из моих воспоминаний..........445

Цаан Андреас (Ингольштадт, Германия) Мои предки –

волынские немцы....................................................................................449

Шульц Рейнгольд (Гиссен, Германия) Перекати-поле.

Рассказ о первой депортации..................................................................457

Belter Rudolf (Winnipeg, Manitoba, Canada) Memoirs /

Бельтер Рудольф (Вінніпег, Манітоба, Канада) Спогади.................470

Biberdorf David (Grand Forks, North Dakota, USA)

A Brief History of the Biberdorf Family of Annette, Volhynia /

Бібердорф Давід (Ґранд Форкс, Північна Дакота, США)

Коротка історія сім’ї Бібердорфів з Анети на Волині...........................477

Zimmermann Ludwig (Dalldorf, Schleswig Hollstein, Deutschland)

Biografische Interview /

Ціммерман Людвіг (Дальдорф, Шлезвіг-Гольштейн, Німеччина)

Біографічне інтерв’ю..............................................................................495

Konchak Еrnst (Talgar, Kasachstan) Erinnerungen an

die Deportation der Wolhyniendeutschen im Jahre 1916 /

Кончак Ернст (Талгар, Казахстан) Спогади

про депортацію волинських німців у 1916 р. ......................................502

 

Наші автори.....................................................................................507

 

Inhaltsverzeichnis

 

VORWORT................................................................................................14

 

GRUßWORTE AN DIE KONFERENZTEILNEHMER

Grußwort des Rektors der Nationalen Technischen Universität Luzk,

Petro Savčuk (Luc’k, Ukraine)...................................................................17

Grußwort des Vorsitzenden des Rates der Deutschen der Ukraine,

Volodymyr Leysle (Kyjiv, Ukraine).............................................................18

Grußwort des Vorsitzenden der Internationalen gesellschaftlichen

Organisation «Gesellschaft der Deutschen der Ukraine – Wiedergeburt»,

Volodymyr Pinkovskyi (Kyjiv, Ukraine)....................................................19

Grußwort des Direktors des Wohltätigkeitsfonds «Gesellschaft

für Entwicklung» Jurij Rjabokon (Odessa, Ukraine)...............................20

Grußwort des Geschäftsführers des Göttinger Arbeitskreises e. V.,

Dr. Alfred Eisfeld (Göttingen, Deutschland).............................................21

Grußwort des Bischofs der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche

in der Ukraine, Sergij Maševskyj (Odessa, Ukraine).................................22

 

ABSCHNITT I

DEUTSCHE IN WOLHYNIEN VON DEN FRÜHESTEN ANFÄNGEN BIS ZU BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS

Nadol’s’ka, V. V. (Luc’k, Ukraine) Wolhynien – eine multiethnische

Region.........................................................................................................24

Kučynko, M. M. (Luc’k, Ukraine) Deutsche Altertümer

in Wolhynien (2.–5. Jh. u. Z.).......................................................................33

Šul’ga, S. A. (Luc’k, Ukraine) Vergleichende Analyse der

deutschen und tschechischen Kolonisierung

(zweite Hälfte des 19. Jh. – Beginn des 20. Jh.)..........................................41

Černova-Döke, T. N. (Berlin, Deutschland) Die Wolhyniendeutschen:

 Besonderheiten bei der Ansiedlung deutscher Großgrundbesitzer

(historisch-rechtlicher Aspekt)....................................................................51

Venger, N. V. (Dnepropetrovsk, Ukraine) Besonderheiten der

Wahrnehmung der Wolhyniendeutschen im Zusammenhang mit

der «deutschen Frage» im Russischen Reich...............................................59

Berzinja, I. I. (Riga, Lettland) Die Migration deutscher Kolonisten

aus Wolhynien auf das Gebiet Lettlands nach der Revolution 1905............71

Chodčenko, E. E. (Dnepropetrovsk, Ukraine) Siedlungen

der Wolhyniendeutschen in Kanada............................................................83

Ivanenko, O. A. (Kyjiv, Ukraine) Das Bildungswesen der deutschen

Kolonisten in Wolhynien in der zweiten Hälfte des 19. Jh. ......................102

Pičukov, V. P. (Gomel’, Weißrussland) Wolhynien im Schicksal

der deutschen Gemeinde im weißrussischen Teil Ostpolessiens...............110

Meškov, D. Ju. (Freiburg, Deutschland) Die Deutschen

und ihre Nachbarn in Wolhynien und in Podolien im langen 19. Jh.:

Alltagskonflikte in multiethnischen Gemeinschaften.............................119

Studins’kyj, V. A. (Kyjiv, Ukraine) Deutsche Kolonisten in Malinščina

in der zweiten Hälfte des 19. Jh.: wissenschaftliche Problemstellung............129

Kozjarčuk, L. L. (Dubyšče, Ukraine) Die deutsche Gemeinde

in Rožišče im 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20. Jh. .........................132

Pjasec’kyj, V. E. (Luc’k, Ukraine) Aus der Geschichte

der deutschen Kolonie Biwak.....................................................................142

 

ABSCHNITT II

DIE WOLHYNIENDEUTSCHEN

IN DEN JAHREN DES ERSTEN WELTKRIEGES

Eisfeld, Alfred (Göttingen, Deutschland) Wolhyniendeutsche

in der Politik des Deutschen Reiches 1914–1918.....................................148

Malinovskij, L. V. (Barnaul, Russland) Die Kampagne gegen die

Wolhyniendeutschen vor dem Ersten Weltkrieg und während des Krieges.....156

Nelipovič, S. G. (Moskau, Russland) Der Beginn der antideutschen

Propaganda in der russischen Armee...........................................................160

Agasiev, Ikram (Baku, Azerbaidžan) Die Deportation

der deutschen Bevölkerung Wolhyniens in den Jahren

des Ersten Weltkrieges: Ursachen und Folgen..........................................170

Eisfeld, O. V. (Göttingen, Deutschland) Der erzwungene Weg

der Wolhyniendeutschen Richtung Osten (1915–1916)............................180

Kostjuk, M. P. (Luc’k, Ukraine) Eine tragische Seite aus der Geschichte

der Wolhyniendeutschen: die Deportation der Jahre 1915–1916...............190

Pleve, I. R. (Saratov, Russland) Die soziale und wirtschaftliche Lage

der in den Jahren 1915–1916 ins untere Wolgagebiet

deportierten Deutschen..............................................................................200

 

ABSCHNITT III

DIE DEUTSCHEN WOLHYNIENS IN DER ZEIT ZWISCHEN DEN BEIDEN KRIEGEN UND WÄHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGES

Kačaraba, S. P. (L’viv, Ukraine) Die deutsche Emigration aus

der Westukraine in der Zeit zwischen den beiden

Weltkriege (1919–1939).............................................................................212

Kramar, Ju. V. (Luc’k, Ukraine) Die deutschsprachige Schule

in West Wolhynien zwischen den beiden Weltkriegen...............................219

Kretinin, S. V. (Voronež, Russland) Polonisierung und

Entgermanisierung der Wolhyniendeutschen in den 1920er Jahren:

sozialökonomischer Aspekt.......................................................................228

Sulimenko, O. G. (Žytomyr, Ukraine) Repressalien gegen Deutsche

im Raum Žitomir zu Beginn der 1930er Jahre..........................................237

Benert Richard (Bozeman, Montana, USA) Samuel Nickel:

A Marxist View of Volhynian German History..........................................240

Dick, Johannes (Bielefeld, Deutschland) Die Mehrheit in der Rolle

der Minderheit: deutsche Baptisten in Wolhynien im Kontext

der russland- und sowjetdeutschen Baptistenbewegung...........................259

Miller Donald N. (Hillsboro, Oregon, USA) The German Baptist

movement in Volynia.................................................................................266

Zek, B. M. (Luc’k, Ukraine) Das kirchliche Leben in Luck während

der deutschen Besatzung (1941–1944)......................................................282

Kondratjuk, G. M. (Simferopol’, Ukraine) Die Deutschen

der ASSR der Krim unter den Bedingungen der politischen und

sozialökonomischen Umwälzungen durch die Bolʼševiki

(1920er und 1930er Jahre).........................................................................296

 

ABSCHNITT IV

DIE WOLHYNIENDEUTSCHEN IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES 20. UND ZU BEGINN DES 21. JAHRHUNDERTS

Bobylöva, S. I. (Dnepropetrovsk, Ukraine) Die Erforschung

der Geschichte der Wolhyniendeutschen in den Jahren

der Unabhängigkeit der Ukraine...............................................................314

Kirillov, V. M.; Razinkov, S. L. (Nižnij Tagil, Russland)

Wolhyniendeutsche in den Lagern des Urals (anhand von Materialien

einer Datenbank).......................................................................................328

Žuk, O. M. (Luc’k, Ukraine) Die gemeinnützige Organisation

«Brückenschlag Ukraine e. V.» und Wolhynien: die Geschichte

einer Zusammenarbeit...............................................................................333

Kornejko, T. O.; Žuk, O. M. (Luc’k, Ukraine) Erfahrungen aus

der internationalen Zusammenarbeit der Nationalen Technischen

Universität Luzk mit Bildungseinrichtungen und institutionen

in Deutschland...........................................................................................337

Geschelina, T. B. (Luzk, Ukraine) Die Brücken der Freundschaft..........340

König, Gerhard (Eisenach, Deutschland) 40 Jahre Historischer

Verein Wolhynien......................................................................................343

Manz, Walter (Gernrode, Deutschland) Freundeskreis Moczulki.........363

Klatt, Manfred (Gifhorn, Deutschland) Ein neues Projekt

des Historischen Vereins Wolhynien e. V.: Analyse des «Fragebogens

zur sippenkundlichen Erfassung des Russlanddeutschtums»....................366

Beutow, Eduard (Schwerin, Deutschland) Bugholendry:

Geschichte und Identität ..........................................................................369

Koršunkova, L. I. (Irkutsk, Russland) Bugholländer in Ostsibirien......379

Kuznecov, V. M. (Luc’k, Ukraine) Die Alexandrovsker Holländer:

Wer sind sie und wird man sich ihrer erinnern?........................................384

 

ABSCHNITT V

DIE GEISTIGE UND MATERIELLE KULTUR

DER WOLHYNIENDEUTSCHEN

Vitrenko, V. V. (Novograd-Volyns’kyj, Ukraine) Die Poesie

deutscher Dichter Wolhyniens – ein Schritt zum Verständnis

des Gesamtbildes und Charakters des Wolhyniendeutschen....................396

Grybok, O. M. (Luc’k, Ukraine) Besonderheiten der mündlich

überlieferten Volkskunst der Wolhyniendeutschen....................................408

Cisar, A. M. (Luc’k, Ukraine) Besonderheiten bei der Bewahrung

der Muttersprache unter den Wolhyniendeutschen.....................................411

Škljajeva, N. V. (Luc’k, Ukraine) Deutsche und holländische Motive

in der toponymischen Prosa Westpolessiens.............................................414

Jacunova, N. A. (Rivne, Ukraine) Die sakrale Architektur

der deutschen Kolonisten Wolhyniens in der zweiten Hälfte

des 19. Jh. bis 1914....................................................................................417

 

ABSCHNITT VI

FAMILIENGESCHICHTEN. LEBENSERINNERUNGEN

Wolf, Waldemar (Berlin, Deutschland) Fragmente

der Familiengeschichte .............................................................................432

Neumann Ronald (Freudenberg-Boxtal, Deutschland) Meine

in Kurzen Worten Bescheidene Erinnerung  von unserem Geburt

und Elterhaus aus Wolhynien – Ukraine...................................................440

Položevec, G. V. (Berdičev, Ukraine) Aus meinen

Lebenserinnerungen..................................................................................445

Zahn, Andreas (Ingolstadt, Deutschland) Meine Ahnen –

Wolhyniendeutsche...................................................................................449

Schulz, Reinhold (Gießen, Deutschland) Vagabunden. Erzählung

von der ersten Deportation........................................................................457

Belter Rudolf (Winnipeg, Manitoba, Canada) Memoirs.....................470

Biberdorf David (Grand Forks, North Dakota, USA) A Brief

History of the Biberdorf Family of Annette, Volhynia...............................477

Zimmermann Ludwig (Dalldorf, Schleswig-Hollstein, Deutschland)

Biografische Interview...............................................................................495

Konchak Еrnst (Talgar, Kasachstan) Erinnerungen an die

Deportation der Wolhyniendeutschen im Jahre 1916................................502

 

UNSERE AUTOREN..............................................................................507

 

ISВN 978-617-517-231-5

Категорія: Видавничі новинки | Додав: Dyrektor (17.03.2016)
Переглядів: 587 | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]